Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Дейностите, които са реализират в двата модула осигуряват условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективно спотове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В рамките на проекта са предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, проведени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда…

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалнатасистема на обучение“    МОН е конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедура за директно предоставяне  …

Проект „Промяна чрез предизвикателство за хармония, напредък, новости, растеж и образование“

Договор № 2020-1-BG01-KA101-078135 „Промяна чрез предизвикателство за хармония, напредък, новости, растеж и образование“ Проект „Промяна чрез предизвикателство за хармония, напредък, новости, растеж и образование“ СУ „Иван Вазов“  …

Проект „Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище…

Проект „Работим, учим и творим”

Целта на проекта е пълноценна социализация на деца ученици от етническите малцинства и гарантиране на равен достъп за качествено образование на всички ученици…

Проект „Поуки от природата“

Изследване на моделите, които природата предоставя за позитивен начин на живот. В този проект природата е ментор – тя е източник на информация и вдъхновение за креативност и ре-дизайн…

Проект „Включващо обучение“

Ранно откриване на деца с обучителни трудности, успешното им включване в училищното образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик и включващо обучение за постигане на интеграционен ефект…

Проект „Предоставяне на топъл обяд”

БЧК представя храна на ученици, които поради социални и други независещи от тях причини не може да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребности, чиито семейства са със среден общ месечен доход на всеки член от семейството под 80% от МРЗ…

Схема „Училищен плод”

По схемата се изплаща помощ на СОУ „Иван Вазов” за извършени 40 на брой доставки на пресни плодове на учениците от І – ІV клас…

Проект „Мостове към света“

Обща цел на проекта – развитие на човешкия потенциал с цел осигуряване на по-висока мотивация за участие в учебния процес и социална интеграция…

Национална програма „Без свободен час”

Реализирането на проекта ще доведе до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. така ще бъде избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата…

Проект „Насърчаване на детската активност“

От края на ноември 2012 г. стартира инициатива за насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво, в партньорство между УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Партньори-България“….

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност…

Проект „Заедно за по-добро бъдеще“

Цел на проекта:
Подпомагане интеграцията на малцинствата
Мотивиране на учениците за учебен труд
Приобщаване на родители и ученици към образователните ценности и превръщане на училището в притегателен център за ученици и родители

Проект „Заедно, макар и различни“

Предизвикателството на проекта е чрез формите на неформалното обучение децата от различните етноси да разкрият своята индивидуалност и етническа идентичност, да разберат колко ценен е всеки човек и как той има своето неповторимо място в обществото…

Проект „Желано училище – безкрайни хоризонти“

Обръщаме се към вас, за да подкрепите нашите възпитаници във включването им в различни дейности, което ще обогати тяхната култура и мироглед.
Надяваме се на вашето съдействие и се радваме, че пред нашите деца се отварят прекрасни нови възможности.

Scroll to Top