Проект „Образование
за утрешния ден“

  Проект BG05М2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от ЕС чрез Европейски страни и инвестиционни фондове. – https://oud.mon.bg

  СУ „Иван Вазов“ е определено за техническо и финансово изпълнение по проекта. Одобрени са две групи, както следва:

  • Клуб „В света на компютрите“ с ръководител Елеонора Кръстева;
  • Клуб „Рисувам с PAINT“ с ръководител Емилия Цанкова.

  Дейностите са свързани с организиране на занимания в електронна среда, работа с Tux Paint, платформи за видео общуване, антивирусни програми и др.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Scroll to Top