http://ivan-vazov.info/projects/EU.jpg
http://ivan-vazov.info/projects/ESF.jpg

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02-0001
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз                                                                                                      

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

Бенефициент: Министерство на образованието младежта и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“.

Координатор за област Монтана е Найден Асенов Илиев.

По тази схема в СОУ „Иван Вазов“ по класове се провеждат дейности и обучение по кариерно ориентиране на учениците.

С позволението на родителите, учениците се информират и се консултират от квалифицирани кариерни консултанти за подпомагането им при избора на образование при прехода от една в друга образователна степен, както и при прехода от образование към пазара на труда.

Scroll to Top