http://ivan-vazov.info/projects/EU.jpg
http://ivan-vazov.info/projects/ESF.jpgПроект „Мостове към света“

Обща цел на проекта – развитие на човешкия потенциал с цел осигуряване на по-висока мотивация за участие в учебния процес и социална интеграция.

Специфична цел:

– Подобряване на условията и ресурсите за равен достъп до образование и обучение;
– Създаване на благоприятна училищна среда за включване на ученици със специални образователни потребности и децата в риск от отпадане;
– Стимулиране активността и ангажиране свободното време на децата в неравностойно положение, чрез участие в различни типове извънкласни и извънучилищни дейности.

Основни дейности:

1. Лятно училище за постъпващите в пети клас на СОУ „Иван Вазов” ромски деца от сегрегираното училище в града.
2. Летен лагер – школа с обучение по английски език за деца и ученици от седми клас, записани в профилирани паралелки и изявени ученици от пети и шести класове.
3. Обучение за работа в екип – учители и ромски родители.
4. Танцови групи.
5. Кръжок по занаятчийство „Циганско колело”.
6. Вокална формация.
7. Театрална трупа.
8. Участие в детски ромски фестивал „Отворено сърце” във Велико Търново.
9. Улесняване достъпа до образование и интегриране на ученици със специални образователни потребности.
10. Участие на изявени състави в Международен детски фестивал „Слънце – Радост – Красота” в гр. Несебър.
11. Осигуряване публичност на проекта.

Scroll to Top