Проект „Насърчаване на детската активност“

От края на ноември 2012 г. стартира инициатива за насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво, в партньорство между УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Партньори-България“. Програмата цели създаването на благоприятна среда и оперативна рамка за реализиране на детското участие. В основата на програмата лежи схващането, че ако политиките за детско участие и допълващите ги структури и процедури се реализират на училищно, общинско, областно и национално ниво, то децата ще получат по-добър достъп до процеса за вземане на решения по въпроси, които засягат живота им. Възможността децата да споделят своите виждания, да формират и отстояват позициите си и да работят заедно е условие за наличието на здраво, демократично общество.
Чрез създаване или поддържане на вече съществуващи детски съвети на училищно, общинско, регионално и национално ниво, програмата цели да повиши капацитета на децата и възрастните ефективно да използват тези механизми за детско участие. В рамките на проекта ще бъдат разработени насоки за насърчаване на детското участие, които ще зададат оперативната рамка и принципите в основата на съответните политики на различните нива. Този модел ще включва 4-степенен механизъм и ще зададе стандартите за детско участие на всяко от нивата.
Използвайки разработения механизъм, екипът на проекта ще подкрепи пилотно 23 детски съвета – 3 регионални, 6 общински и 14 училищни. Всяка от избраните области, в която ще се реализира проектът, е свързана с по една община от същия регион. Това са Благоевград и Гоце Делчев, Монтана и Вършец, Сливен и Нова Загора.
В рамките на програмата се предвижда провеждането на редовни срещи с ключовите заинтересовани страни, представляващи избраните училища, общини и региони. По време на тези срещи разработеният механизъм за детско участие ще бъде представен от гледна точка на функционирането и етапите в изпълнението му. Екипът по проекта ще включи в обучения за изграждане на капацитет повече от 60 специалиста, работещи с деца. Тренингите ще са насочени към прилагането на подхода за детско участие и подкрепа на детското участие на училищно, общинско и регионално ниво. В обучения за изграждане на капацитет ще бъдат включени и 400 деца, които ще участват в различни интерактивни и съобразени с възрастта им дейности.
Програмата ще бъде реализирана в период от 12 месеца и с помощта на експертния опит на всички партньори, включително и гражданските организации, училищата и местните общности, ще развие и използва опита и експертизата в областта на детското участие, за да гарантира, че всички заинтересовани страни имат достъп до международни и регионални анализи и практически насоки, за да насърчават детското участие.

Scroll to Top