http://ivan-vazov.info/projects/EU.jpg
http://ivan-vazov.info/projects/NOIR.jpg

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Проект „Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

● Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
● Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
● Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
● Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
●Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
● Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
● Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
● Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

През учебната 2017/2018 година дейностите в СУ „Иван Вазов“ са:

● Допълнително обучение по български език и литература във ІІА, ІІБ, ІІІА, ІІІБ, ІVА, ІVБ, V, VІ, VІІ и ІХ клас
● Допълнително обучение по математика в ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас
● Допълнително обучение по английски език VІІІ клас
● Духов оркестър
● Театрално изкуство
● „И ний сме дали нещо на света …“
● „Из бабината ракла“
● „Общуване чрез танца“
● Аз фотографът
● Вокална група
● Екстериорен дизайн
● Знам математика
● Искам да общувам със света
● Клуб „Добротворци“
● Клуб „Здравословно хранене“
● Клуб „Озеленител“
● Клуб „Циклон“
● Мажоретни танци
● Млади журналисти
● Още малко математика
● Училищен е-вестник
● Химията близо до мен

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Scroll to Top