ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Проект „Заедно, макар и различни“

Предизвикателството на проекта е чрез формите на неформалното обучение децата от различните етноси да разкрият своята индивидуалност и етническа идентичност, да разберат колко ценен е всеки човек и как той има своето неповторимо място в обществото.

Срок на проекта:   10.IX.2010 – 10.IX.2011 г.

Цел на проекта:

 • Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
 • Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства за реализацията му.
 • Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Ценности и ръководни принципи:

 1. Ценностите и принципите на демократичното общество и по-специално принципът за равенството и недискриминацията, както и международните стандарти в областта на правата на човека, закрилата на децата и защитата на малцинствата, са в основата на настоящата стратегия и на всички произтичащи от нея образователни политики и практически програми.
 2. Принципът за осигуряване на равен достъп до качествено образование трябва да бъде съобразен с различната степен на социална интеграция на отделните етнически малцинства.
 3. Интеграцията е процес, в който участват децата от етническите малцинства и от мнозинството и който ангажира цялата училищна общност в неговото осъществяване.
 4. Необходимо е да се гарантира баланс между интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система и в обществото и съхраняването и развитието на тяхната специфична културна идентичност. Съхраняването и развиването на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства не ги обособява, а е предпоставка за качественото им образование и за равноправната им интеграция в училищния живот и в обществото.
 5. Утвърждаването в училище на атмосфера за междукултурно опознаване, сътрудничество и сближаване и за повишаване на междукултурната диалогичност в мултиетничната училищна среда е неизменна част от интеграционната политика.
 6. Подобряването на социално-психологическия климат в извънучилищната среда по отношение образованието на децата и учениците от етническите малцинства е мощен катализатор за активизиране на процеса на интеграция чрез образование.
 7. Активността на самите малцинствени общности – родители, специалисти, ученици, младежи, общественици, е от ключово значение за ценностното осмисляне и за осъществяването на интеграционния процес.

Дейности:

 1. Изучаване на традиции и обичаи на ромския, каракачанския и български етнос.
 2. Изготвяне на краеведски сборник.
 3. Участие в училищни и градски фолклорни тържества на етносите.
 4. Организиране на екскурзия до гр. Велико Търново.
 5. Заключителен хепънинг за всички участници.
 6. Кръгла маса с цел обобщаване и обсъждане на постигнатите резултати.
Scroll to Top