Схема „Училищен плод”

СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец е одобрен за изпълнител по схема „Училищен плод” по смисъла на чл. 7 и 8 от Регламент /ЕО/ № 288/ 2009 г. на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент /ЕО/ № 1234 / 2007 г. на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на пресни плодове и зеленчуци на децата и учениците в учебните заведения.
   По схемата се изплаща помощ на СОУ „Иван Вазов” за извършени 40 на брой доставки на пресни плодове на учениците от І – ІV клас.

Scroll to Top