Национална програма „Без свободен час”

   „Без свободен час” – с този проект предвиждаме повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразено с ДОИ.
   Реализирането на проекта ще доведе до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. така ще бъде избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. От друга страна ще осигурим спокойствие от страна на родителите, относно ангажираността на децата в рамките на учебния ден с оглед опазване на живота и здравето им.

Scroll to Top