Изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.014-0001

„Подкрепа за дуалната
система на обучение“

   МОН е конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансиране от Европейски съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 03.02.2020г.

   Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване на качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с пазара на труда.

   СУ „Иван Вазов“ попада в целевата група на проекта с професионалните си паралелки в дуалната форма на обучение – професия „Готвач“ и „Изпълнител на термални процедури“. След кандидатстването по проекта ние сме одобрени за бенефициент.

Дейности по проекта:

  1. Оборудване на кабинет по професия „Готвач“
  2. Осигуряване на работно облекло за учениците по професия „Готвач“ и „Изпълнител на термални процедури“
  3. Обучение на наставници от фирмите, сключили договор за обучение на ученици.
  4. „Пробно стажуване“ в партниращото предприятие.
  5. Осигуряване на специализирана учебна литература и учебни пособия за двете професии.
  6. Рекламни материали за дейностите по проекта и за приема в паралелките в дуална форма на обучение.

Осъществени дейности:

Към 10.03.2021г. са извършени следните дейности:

  1. Частично е оборудван кабинет по готварство в Корпус 1 на СУ „Иван Вазов“.
  2. Закупен е специализиран софтуер и конфигурация zSpace за 3D симулация на изображение, което е от най-висок клас съвременна технология на обучение.
  3. Провежда се „пробно стажуване“ на ученици от професия „Изпълнител на термални процедури“ в специализирана болница за рехабилитация „Света Мина“ гр. Вършец, а за професия „Готвач“ се изготвят необходимите документи за стажуване в Община Вършец – Домашен социален патронаж през месец април 2021г.
  4. Закупено е работно еднократно облекло за провеждане на ученическите стажове.

През месец май 2022 учениците от VІІІ и ІХ клас са на пробно стажуване в местните хотели, СБР „Св. Мина“ и Общинско предприятие „Социален патронаж“. Пробното стажуване е организирано за професии „Готвач“ и „Изпълнител на термални процедури“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуална система на обучение“.
По време на практическото включване учениците се запознават с манипулациите при различни видове водни процедури (тангентор, перлена вана, вихрова вана, подводен душов масаж), както и прилагането на различни видове масажи на тялото за рехабилитация при различни заболявания.
В кухнята на Общинско предприятие „Социален патронаж“ учениците от професия „Готвач“ се включват в приготвянето на храна за възрастните хора, обслужвани от предприятието.

Scroll to Top