Проект „Заедно за по-добро бъдеще“

Програма: „Намаляване на отпадането на
ромските ученици от училище“ финансиран от:

•  Фондация „Америка за България“
•  ЦМЕДТ „Амалипе“

Цел на проекта:

 • Подпомагане интеграцията на малцинствата
 • Мотивиране на учениците за учебен труд
 • Приобщаване на родители и ученици към образователните ценности и превръщане на училището в притегателен център за ученици и родители

Екип на проекта:
     Ръководители:

 • Ани Ангелова – директор на СОУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец
 • Екатерина Давидова – старши експерт начално образование към РИО-Монтана
 • Елка Илчева – директор на II СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Монтана
 • Асен Арсенов – директор на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Брусарци


Дейности по проекта:

 1. Въвеждане на СИП – Фолклор на етносите – ромски фолклор. Заложени часове в Списък Образец 1 за учебната 2010/2011 година.
 2. Изготвяне на календар на етнокултурните празници. Участниците в СИП – Фолклор на етносите събират информация и снимков материал за отпечатването на календара.
 3. Създаване на рубрика в интернет страницата на училището, която дава информация за хода на дейностите.
 4. Провеждане на съвместен празник между трите училища „Заедно в деня на толерантността“. СОУ „Иван Вазов“  е домакин на срещата.
 5. Провеждане на преподавателски форум по актуални проблеми на обучението „Проблеми и успешни практики при обучението в мултикултурна среда“. Преподавателите от трите училища ще работят заедно върху казуси и добри практики.


Индикатори:

 1. Участия в мероприятия, презентации, кътове и други
 2. Брой отсъствия от училище
 3. Брой ученици, продължаващи образованието си след 8 клас
 4. Брой роми, завършващи средно образование

Scroll to Top