http://ivan-vazov.info/projects/EU.jpg
http://ivan-vazov.info/projects/ESF.jpg

Проект BG051PO001-4.1.07
„Включващо обучение“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз                                                                                                      

Проект „Включващо обучение“

Обща цел на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.

Екип на проекта: психолог, ресурсен учител, логопед, зрителен и слухов педагог.

Специфична цел: ранно откриване на деца с обучителни трудности, успешното им включване в училищното образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик и включващо обучение за постигане на интеграционен ефект.

Scroll to Top