http://ivan-vazov.info/projects/EU.jpg
http://ivan-vazov.info/projects/ESF.jpgПроект „Квалификация на
педагогическите специалисти“

 Проектът „Квалификация на педагогическите специали- сти” дава възможност до 2014 год. над 42 000 учители, пом. директори и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията. Той се изпълнява от МОМН в партньорство с Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.
   В работата по проект „Квалификация на педагогически специалисти” в СОУ „Иван Вазов” участват 45 учители в различни направления.
   Цел на проекта – повишаване квалификацията на преподавателите в различни области на познанието и работа с учениците, обучения на учителите за превенция на училищното насилието агресия и др., квалификация в институти, предлагащи международно признати сертификати и др.

Scroll to Top