[ПРИКЛЮЧИЛА]
Доставка и монтаж на оборудване в училищната сграда на СОУ „Иван Вазов” в две обособени позиции

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Средно общообразователно училище „Иван Вазов“”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 19, За: Ани Ангелова – Директор, Република България 3540, Вършец, Тел.: 0893502893; 095272157; 095272997; e-mail:
Място/места за контакт: сградата на училището
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ivan-vazov.info
Адрес на профила на купувача: www.ivan-vazov.info

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставка

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка и монтаж на оборудване в училищната сграда на СОУ „Иван Вазов”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 19 в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Стол NS ERA BLACK СТОЛ С14 – 38 бр.; Стол NS СТОЛ ISO CHROME C38 – 162 бр.; Аксесоар- връзка столове NS ISO LINK CHROME – 150 бр.; Ученическа маса от дърво – 12 бр.; Шкаф за кабинет от дърво – 2бр.; Шкаф – 3бр.; Демонстрационна маса – 1бр.; Стелаж за хранилище – 8 бр. – оборудване по проект „Мобилна многофункционална зала – Америка за България” и кабинет по Физика на стойност до 15 500 лв. с включено ДДС.
По обособена позиция № 2: Електрически екран за стена – 1бр.; Пасивни колони – 2бр.; 12 канален миксер – 1 бр.; Стойка за колони – 2 бр.; Стойки за микрофони – 4 бр.; Кабел за захранване на колони – 2бр.; Кабел за микрофони – 4 бр.; Микрофони кондензорни универсални – 3 бр.; Безжична система с микрофон диадема – 2 бр.; Прожектор – 8 бр.; Лампи за прожектор – 10 бр.; Филтри 4 цвята – 4 бр. к-ти; LED прожектори тип PAR 64 – 4 бр.; Интерактивна дъска – 1бр.; Звездна карта – 20 бр.; Шумомер – 1бр.; Акумулатор за телескоп – 1 бр.; Мултицет – 22 бр.; Осцилоскоп – 1 бр.; Подиул-модули – NIVTEC 200×100 см – 9 бр.; Подиул-модули – NIVTEC стъпало 100×39 см – 2 бр.; Подиул-модули – NIVTEC крачета 60 см – 16 бр.; Подиул-модули – NIVTEC крачета 40 см – 6 бр.; Носачи за ответителни тела – GLOBAL TRUSS FD33- XUD-GT – 2 бр.; – оборудване по проект „Мобилна многофункционална зала – Америка за България” и кабинет по Физика на стойност до 23 000 лв. с включено ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
  39160000, 39162200, 32342410, 31527260

ОПИСАНИЕ:
Училищна мебелировка
Оборудване, свързано с образованието
Оборудване за озвучаване
Осветителни системи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно техническото предложение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
38 500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
На територията на СОУ „Иван Вазов“ град Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ №19.

NUTS:
BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
По отношение на кандидата да не са налице обстоятелствата посочени в чл. 47,ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
  Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Оценка на ценовата оферта (Кц) – 70 %
Оценка на срока на изпълнение (Кс) – 30 %

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (ОКП) максимум 100 точки.
Методиката за оценка е подробно описана в документацията за участие към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
28.08.2012 16:00 часа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, както и въобще да не възложи изпълнението на поръчката независимо от получените оферти.
Допълнителна информация за поръчката, включително приложени образци са публикувани на интернет адреса на СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец – http://ivan-vazov.info

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
28.08.2012

Scroll to Top