Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ОБЯВА

Изпълнението на дейностите цели повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили; насърчаване на бъдещата им социална и личността реализация; създаване на позитивна и мотивираща среда за популяризиране на постиженията на учениците, участващи в групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси по проекта.

За реализиране на дейностите са определени училищата домакини и са изготвени училищни програми, включващи Информация за формата и темата на дейността, мястото и времето за провеждане, участниците в дейността – съответните училища, наименованията на групите и брой ученици.

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалище): гр. Вършец, Средно училище “Иван Вазов”                                                            

Дата и начален час на провеждане: 20.06.2022 година, 11:00 часа

Времетраене
(начало и край
на дейността)
ФормаТема на
междуучилищната
дейност
Училища,
участници
Брой на
учениците
Ръководители на групи

1.

11:00 – 12:00

Работилница

„Знам и мога”
СУ „Иван Вазов”

НУ„Васил Левски“
43

12
Райна Първанова
Петя Горанова
Венислава Замфирова
Петя Сълкова
Милена Николова
Мария Вълчева
Анелия Иванова
Емилия Цанкова
Бояна Тодорова-Митрова
Галя Петрова
Стилияна Тодорова
Стефка Драганова
Соня Митова
Мая Ангелова
Петя Петрова
Катя  Александрова
Цветелина Крумова
Наташа Станимирова
Вероника Петрова

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Scroll to Top