[ПРИКЛЮЧИЛА]
Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на лятно училище, летен лагер-школа с обучение по английски език, обучение за работа в екип – учители и ромски родители, участие на училищни формации в конкурси и фестивали и осигуряване публичност по проект „Мостове към света”

СОУ „Иван Вазов“ обявява Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на лятно училище, летен лагер-школа с обучение по английски език, обучение за работа в екип – учители и ромски родители, участие на училищни формации в конкурси и фестивали и осигуряване публичност по проект „Мостове към света”, който се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05-0166.

Scroll to Top

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че обучението на учениците ще се осъществява дистанционно чрез използване на електронни ресурси.
Училището е създало необходимата организация и всички класове имат налични групи за онлайн обучение. Учебните часовете ще следват съществуващото седмично разписание.
Предлагаме Ви линкове за безплатни ресурси (учебници и учебни материали) на различните издателства.

Издателство КЛЕТ България (изисква се регистрация)

Издателство "Просвета" (изисква се регистрация)

Издателство "БИТ И ТЕХНИКА"

"Домино" ЕООД

Издателство "Изкуства"

Анубис-Булвест - електронно четими учебници 1-7. клас

Издателство „Просвета” - електронно четими учебници 1-7. клас

   Моля следете информацията на сайта на училището за адекватна реакция при променени условия.

СУ „Иван Вазов“