[ПРИКЛЮЧИЛА]
Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на лятно училище, летен лагер-школа с обучение по английски език, обучение за работа в екип – учители и ромски родители, участие на училищни формации в конкурси и фестивали и осигуряване публичност по проект „Мостове към света”

СОУ „Иван Вазов“ обявява Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на лятно училище, летен лагер-школа с обучение по английски език, обучение за работа в екип – учители и ромски родители, участие на училищни формации в конкурси и фестивали и осигуряване публичност по проект „Мостове към света”, който се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05-0166.

Scroll to Top