[ПРИКЛЮЧИЛА]
Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителна заявка за учениците от СОУ „Иван Вазов” по две обособени позиции

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Средно общообразователно училище „Иван Вазов“”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 19, За: Ани Ангелова – Директор, Република България 3540, Вършец, тел.: 095272157; e-mail:
Място/места за контакт: сградата на училището
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ivan-vazov.info
Адрес на профила на купувача: www.ivan-vazov.info

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Обществената поръчка с предмет: „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителна заявка за учениците от СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец, по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално разпределена – тип „обяд”за учениците на целодневно обучение в СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец по Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Обособена позиция 2: „Доставка на храна в готова за консумация вид, индивидуално опакована – тип „закуска” за учениците от начален етап в СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец”. Предвижда съответният избран Изпълнител да доставя ежедневно, през учебните дни, готова храна по предварителна заявка на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
  55524000

ОПИСАНИЕ:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети.

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците в СОУ „Иван Вазов”, гр. Вършец, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция І: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално разпределена – тип „обяд”за учениците на целодневно обучение в СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец по Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Очакваната стойност на поръчката за периода на доставките – от 03.11.2014 г. до 15.06.2015 г. е в размер на – 23 427,00 с ДДС и е изчислена на база 171 ученика при единична цена на закуската в размер на 1,00 лв с ДДС. Обособена позиция ІІ: „Доставка на храна в готова за консумация вид, индивидуално опакована – тип „закуска” за учениците от начален етап в СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец”. Очакваната стойност на поръчката за периода на доставките – от 03.11.2014 г. до 31.05.2015 г. е в размер на – 10 477.50 лв. с ДДС и е изчислена на база 162 ученици при единична цена на обяда в размер на 0,50 лв с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
33904.50 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
СОУ „Иван Вазов“ град Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ №19.

NUTS:
BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1 Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно горепосочените приложения по обособени позиции, като не се допуска повтаряемост за 5 (пет) дни за ОП 1, ОП 2 . 2. Седмичното меню да бъде една седмица предварително предоставяно на Директора на училището за съгласуване или евентуални корекции. 3. Храната да бъде приготвяна съгласно „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство Техника, 2002г. и да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на децата, както следва: от 6-13 години и от 13-18 години. 4. База при съставяне на седмичното меню да отговаря на средно дневните препоръчителни продуктови набори, отговарящи на Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за балансирано и рационално хранене на децата от 6-18 години. Менюто да се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 37 на Министерство на здравеопазването за Здравословно хранене на учениците и Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, обн. ДВ, бр.73/20.09.2011г. 5. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от ястията – супа или основно ястие по обособена позиция №1, по обособена позиция №2 – два пъти седмично да се дава плод съобразно сезона. 6. Храната да се приготвя в деня на доставката. 7. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 8. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните. 9. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните. 10. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да отговарят на изискванията на Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните на МЗ и МЗГ, обн. в ДВ бр. 55/07.07.2006г. в сила от 01.09.2006г. и Наредба № 108/12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз респективно Регламент 178/2002 и Регламент № 852/2004 (ЕО). 11. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 12. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя по настоящата обществена поръчка. 13. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението. 14. Участникът трябва да притежава регистрация на обектите в БАБХ за извършване на съответната дейност, предмет на обществената поръчка. 15. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на храни. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РЗИ/ БАБХ за превоз на хранителни продукти. 16. Участникът трябва да е в състояние да доставя конкретно заявени количества до крайния получател. 17.Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на обществената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
 Най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
17.10.2014 16:00 часа

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Да

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация и документи, свързани е поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес http://ivan-vazov.info/ или на адрес: СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ”№ 19.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
17.10.2014

Scroll to Top