[ПРИКЛЮЧИЛА]
Ремонтни работи в училищната сграда на СОУ „Иван Вазов“ в две обособени позиции

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Средно общообразователно училище „Иван Вазов“
 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Ремонтни работи в училищната сграда на СОУ „Иван Вазов“, ул.„Цар Иван Асен ІІ“ №19 в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Ремонт на физкултурен салон и кабинет по физика с цел изпълнение на проект „Мобилна многофункционална зала – Америка за България“ на стойност до 155 000 лв. с включено ДДС.
По обособена позиция №2 – Ремонт на покривна конструкция над столовата към сградата на училището на стойност до 5 000 лв. с включено ДДС.

Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи
 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
На територията на СОУ „Иван Вазов“ град Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ №19.
 
 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
По отношение на кандидата да не са налице обстоятелствата посочени в чл. 47,ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
Кандидатите трябва да притежават удостоверение, че участника е вписан в централния професионален регистър на строителя и да има издадено валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за Първа група, строежи до трета категория.
Кандидатите трябва да имат опит в изпълнението на поръчки за строежи първа група, от първа до трета категория. Кандидатите следва да имат поне 3 изпълнени договора през последните три години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./.
Кандидатите трябва да имат издаден сертификат ISO 9001:2008

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
 Икономически най-изгодна оферта
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Предложена цена – 60%
Срок на изпълнение на поръчката – 20%
Опит в изпълнението на СРР – 15%
Брой препоръки за добро изпълнение – 5%
 
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.
Методиката за оценка е подробно описана в документацията за участие към публичната покана.
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
12.06.2012 16:00 часа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Scroll to Top