[ПРИКЛЮЧИЛА]
Доставка на течно гориво/газьол и/или дизелово гориво/ за отопление за нуждите на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец за срок от 4 /четири/ календарни години

Scroll to Top