ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ:

Доставка на течно гориво/газьол и/или
дизелово гориво/ за отопление за нуждите
на СУ "Иван Вазов", гр.Вършец" за срок от
4 /четири/ календарни години

Решение за откриване на процедура
Обявление за възложена поръчка


Доставка на течно гориво/газьол и/или
дизелово гориво/ за отопление за нуждите
на СУ "Иван Вазов", гр.Вършец" за срок от
4 /четири/ календарни години

Решение за откриване на процедура
Решение за прекратяване


Частичен ремонт на сградата на корпус I
на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец

Информация за удължаване
на първоначалния срок за
получаване на оферти
Обява
Документация по ЗОП
Образци
Проект на договор
Техническо задание
Количествено стойностна сметка
Разяснение по зададени въпроси
Разяснение по зададени въпроси №2
ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) от работата на комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № 79 от 05.10.2018 г. на Директора на СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец
Договор за СМР