Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Междуучилищна дейност по проект BG052OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

виж още снимки

На 20.06.2022 г. в СУ „Иван Вазов“ се проведе публична изява „,Работилница Знам и мога“ по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от групите по български език и математика от начален етап от СУ „Иван Вазов“ и НУ „Васил Левски“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––- www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Scroll to Top