Пореден спечелен проект по Еразъм+, КД1 за СУ „Иван Вазов“

СУ „Иван Вазов” – град Вършец спечели финансиране по програма Еразъм+, Ключова дейност 1. Проектът е озаглавен „Иновация чрез квалификация“ и има за цел запознаване с нови интерактивни насоки и методи на преподаване, разширяване познанията за използването на аудиовизуалните технологии и социалните медии в часовете, изследване на теми и практически идеи свързани с решаване на проблеми, сътрудничество, комуникация, критично и креативно мислене, придобиване на теоретични и практически умения свързани с учене, базирано на решаване на проблеми, проектно-базирано обучение и „обърната класна стая“, както и заимстване на идеи от шведската образователна система. Благодарение на проекта две от преподавателките по английски език в училището, имащи и дипломи по история и туризъм, ще придобият правоспособност да преподават тези предмети на английски език в профилираните и езикови паралелки на училището.
  В изпълнение на проекта ще се осъществят 8 мобилности до четири европейски държави – Ирландия, Испания, Италия и Швеция, където участниците ще се включат в квалификационни курсове на английски език и структурирани посещения в учебни заведения. Реализирането на плана на СУ „Иван Вазов” за европейска мобилност ще повиши нивото на ключовите компетентности на преподавателите, ще разшири контактите им, ще осъвремени методите им на работа, ще разшири приложението на ИКТ и използването на нови платформи и методи на преподаване. Новите знания ще бъдат приложени в проектно-базираното и интердисциплинарно обучение, което е в подкрепа на развитието ни като Иновативно училище.
  Аудиовизуалните технологии, мобилните приложения и съвременни методи на обучение ще насърчат учениците за ефективно усвояване на учебния материал. А повишаването на личностната им мотивация ще доведе до изграждане на толерантност в условията на мултиетническа среда и формиране на активна гражданска позиция.
  Потенциалните дългосрочни ползи за училището от участието по програма „Еразъм+“ са издигане на авторитета му, повишаване на качеството на образование, създаване на дългосрочно международно сътрудничество. Проектът ще отговори на нуждите за постоянно развиващите се изисквания за социално, културно, технологично и лингвистично многообразие.

Повече информация за дейностите по проекта може да откриете на katiazamfirovasite.wordpress.com

Scroll to Top