Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко”

СУ „Иван Вазов” с адрес гр. Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 19 БУЛСТАТ 000312384
  Обявява набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” при следните условия:
  1.Предложенията се подават в срок от 29.05.2019 г. до 10.06.2019 г. включително, в сградата на училището.   2.Броят на децата, за които ще се доставят продуктите е 154
  3.Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебна година.
  4.Максималният брой доставки за всяка учебна година е 46 доставки за „Училищен плод” и 50 доставки за „Училищно мляко”, освен ако ДФ „Земеделие” не е определил друго.
  5.Кандидатите предоставят следните документи:
    – регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните;
    – регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл.10, ал.4 – за Схема „Училищно мляко”;
    – договор, предварителен договор или писмо за намерение на изискването по чл.9, ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в които се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищно мляко”;
    – копие на сертификатите за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставени по Схема „Училищно мляко”;
    – договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал. 1, т.2 по Схема „Училищно мляко”;
    – писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал. 1, т.3 по Схема „Училищно мляко”;
    – мостри на опаковките на мляко и млечни продукти, които ще бъдат доставени и които отговарят на изискванията на чл.10, ал.1,3 и 5, за Схемата „Училищно мляко”
  6.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в учебните заведения.Предложения получени след срока, не се разглеждат.

Scroll to Top

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че обучението на учениците ще се осъществява дистанционно чрез използване на електронни ресурси.
Училището е създало необходимата организация и всички класове имат налични групи за онлайн обучение. Учебните часовете ще следват съществуващото седмично разписание.
Предлагаме Ви линкове за безплатни ресурси (учебници и учебни материали) на различните издателства.

Издателство КЛЕТ България (изисква се регистрация)

Издателство "Просвета" (изисква се регистрация)

Издателство "БИТ И ТЕХНИКА"

"Домино" ЕООД

Издателство "Изкуства"

Анубис-Булвест - електронно четими учебници 1-7. клас

Издателство „Просвета” - електронно четими учебници 1-7. клас

   Моля следете информацията на сайта на училището за адекватна реакция при променени условия.

СУ „Иван Вазов“