1

СУ “Иван Вазов” е приемник на гимназия в село Вършец, Берковска околия от 10.12.1944 г., съгласно писмо на МНП №12766.
През 1945/1946 г. се създава духова музика при гимназията, под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов.
През 1959 г. училището става Единно средно политехническо училище от І до ХІ клас.
Днес СУ “Иван Вазов” е средищно за община Вършец. В него се обучават около 600 ученика от І до ХІІ клас – в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Възможностите, които се предлагат за обучение, са в зависимост  от ориентацията на учениците и търсенето на работна ръка на пазара на труда.

                         

Scroll to Top